خدمات ما

توانمندیهای شرکت سپاهان قیر چابهار

عنوان شماره استاندارد ITEM
تعیین درجه نفوذ مواد قیری ASTM D5
ISIRI 2950
Penetration
تعیین نقطة نرمی با ابزار حلقه و گلوله ASTM D36
ISIRI 3868
Softening point
نقطة اشتعال و سوختن در باز به روش کلیولند ASTM D92
ISIRI 198
Flash point
تعیین کشش پذیری مواد قیری ASTM D113
ISIRI 3866
Ductility
افت حرارتی مواد نفتی و قیری ASTM D1754 loss and heating
تعيين گرانروي سينماتيک قيرها ASTM D2170
ISIRI 12855
Kinematic viscosity
تعیین درجه حلالیت مواد قیری در تری‏کلرواتیلن ASTM D2042
ISIRI 12855
Solubility in tce
تعيين چگالي مواد قيري نيمه جامد به روش پیکنومتر ASTM D70
ISIRI 3872
Specific gravity
تاثیر گرما و هوا بر مواد قیری ASTM D1754
ISIRI 2957
tfot
آزمون لکه مواد قیری AASHTOT-102
ISIRI 2949
Spot test
مواد نامحلول در نرمال هپتان ASTM D3279
ISIRI18414
n-heptane insolubles
آزمایش جداسازی قیر به اجزای سازنده(SARA) ASTM D4124-97 Separation of asphalt into four fractions
ساخت قیر امولسیون ASTM D244
ISIRI13582
Construction bitumen emulsion
تعیین پایداری قیر امولسیون ASTM D244
ISIRI 12505
Bitumen emulsion stability
تعیین نشست قیر امولسیون ASTM D244
ISIRI 12505
Meeting bitumen emulsion
تعیین دوفازی شدن قیر امولسیون ASTM D244
ISIRI 12505
Bitumen emulsion phase
اختلاط با سیمان قیر امولسیون ASTM D244
ISIRI 13581
Mixing with cement emulsion
دانه بندی امولسیون قیر(آزمون الک) ASTM D244
ISIRI 12505
Screening tests Emulsion
درصد قیر در امولسیون ASTM D244
ISIRI 12505
Water content
تعیین اندود و میزان مقاومت در آب قیر امولسیون ASTM D244
ISIRI 12505
Plated and the resistance of in water emulsions
تقطیر قیر امولسیون ASTMD244
ISIRI 13580
Distillation bitumen emulsion
قابلیت برگشت پذیری قیر امولسیون ASTM D244
ISIRI 12505
Elastic recovery emulsion
ویسکوزیته قیر امولسیون ASTM D244
ISIRI 12505
Bitumen viscositiy emulsion
ویسکوزیته قیرهای محلول ASTM D2170 Bitumen viscositiy solution
نقطه اشتعال قیرهای محلول ASTM D3143
ISIRI 12860
Soluble tar flash point
تقطیر قیرهای محلول ASTM D402
ISIRI 12859
Soluble tar distillation
چگالی قیرهای محلول ASTM D3142
ISIRI 12853
Bitumen density solution
وسایل مربوط به آزمایشات میکرو سور فیسینگ(طرح اختلاط) ISSA TB 105 Mix design in slurry surfacing
آزمایش جهت سخت شدگی و گیرش روکش های سطحی با دستگاه چسبندگی ISSA TB 139 Determine set and cure development of slurry surfacing systems by conesion tester
آزمایش سایش چرخ در شرایط مرطوب برای روسازی های سطحی ISSA TB 100 Wet track abrasion of slurry surfacing systems
اندازه گیری میزان قیر اضافه در مخلوط قیری با استفاده از دستگاه بارگذاری چرخ و چسبندگی ماسه ISSA TB 109&147A Measurement of excess asphalt in bituminous mitures by use of a load wheel tester and sand adhesion
آزمایش طبقه بندی سازگاری روکش های سطحی به روش schulze-breuer and ruck ISSA TB 144 Classification of slurry surfacing materials compatibility by schulze and ruck procedures
آزمایش تعیین استقامت و روانی مارشال ASTM D 1188
ASTM D 1559
ISIRI 12381
Resistance to plastic flow of bituminous mixtures using marshall apparatus
آزمایش تعیین درصد قیر در آسفالت(استرکشن) ASTMD 2172 Quantitative extraction of bitumen
آزمایش تعیین درصد رطوبت خاک AASHTO T 73-293
ASTM 2216-71
Determination of water content of soil
آزمایش تعیین ضریب تورق و تطویل B.S. 812-1975 Ductility coefficient
آزمایش تعیین وزن مخصوص نسبی و درصد جذب آب مصالح درشت دانه ASTM C 127-81 Relative density and absorption of coarse aggregat
آزمایش تعیین وزن مخصوص نسبی و درصد جذب آب مصالح ریز دانه AASHTO T 84-74
ASTM C 128-79
Relative density and absorption of fine aggregat
آزمایش تعیین دانه بندی مکانیکی خاک AASHTO T 88-70
ASTM D 422-63
ISIRI 4977
Particele- size analysis of soils
آزمایش تعیین دانه بندی به روش هیدرومتری AASHTO T 88-70
ASTM D 422-63
ISIRI 19898
Hydrometer method to determine soil aggregation
آزمایش تعیین حدود اتربرگ در خاک ها(حد روانی) ASTM D 423-66
AASHTO T 89-68
Liquid limit of soils
آزمایش تعیین حدود اتربرگ در خاک ها(حد خمیری) AASHTO T 90-70
ASTM D 424-59
Test for plastic limit
آزمایش سایش مصالح لوس آنجلس ASTM C131
ISIRI 448
Resistance to degradation of small size coars by los angeles machine
آزمایش هم ارزی ماسه ایی ASTM D2419
ISIRI 1685
Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate
آزمایش سلامت سنگدانه با استفاده از محلول سولفات سدیم یا منیزیم ASTM C670
ISIRI 449
Aggregate- Soundness of Aggregatesby use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate
آزمایش تعیین میزان ضریب متیلن بلو فیلرهای معدنی ISSA TB 145 Determining the ratio of methylene blue mineral filler
آزمایش تعیین درصد شکستگی سنگدانه های درشت ASTM D5821
ISIRI 11568
Fracture of materials
آزمایش تعیین میزان ضریب متیلن بلو فیلرهای معدنی ISSA TB 145 Determination of methylene blue value

سپاهان قیر در شبکه های اجتماعی

با مــا در شبکه های اجتــماعی همراه شـوید!